UCHWAŁA NR XLVII/343/09 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), art. 15 ust. 5 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. pra-wo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wprowadza się oznaczenia cyfrowe obszarów objętych lokalnymi przewozami transportu zbiorowego:

 1. Bielawa – 01,
 2. Dzierżoniów – 02,
 3. Pieszyce – 03,
 4. Jodłownik – 04,
 5. Rościszów – 05,
 6. Piskorzów – 06,
 7. Kamionki – 07,
 8. Ostroszowice – 08,
 9. Grodziszcze – 09,
 10. Rudnica – 10,
 11. Jemna – 11,
 12. Srebrna Góra – 12,
 13. Piława Dolna – 13,
 14. Piława Górna – 14,
 15. Dobrocin – 15,
 16. Roztocznik – 16,
 17. Byszów – 17,
 18. Gilów – 18,
 19. Ligota Mała – 19,
 20. Przerzeczyn-Zdrój – 20,
 21. Wilków Wielki – 21,
 22. Gola Dzierżoniowska – 22,
 23. Kietlin – 23,
 24. Podlesie – 24,
 25. Nowa Wieś Niemczańska – 25,
 26. Niemcza – 26.

2. Wprowadza się 9 taryf przewozowych oznaczonych cyframi od 1 do 9, służących do ustalenia, właściwej dla danej podróży, taryfy biletowej określonej w tabeli nr 1, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. W przypadku nieokreślenia taryfy przewozowej obowiązuje bilet sieciowy nie posiadający okre-ślonej trasy przejazdu i obowiązujący na wszystkich liniach.

4. Ustala się wysokość opłat maksymalnych za przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbioro-wego świadczonych na zlecenie Gminy Bielawa, określoną w tabeli nr 2, która stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5. Wprowadza się maksymalną opłatę za przewóz każdej sztuki bagażu i zwierząt równej opłacie jednorazowego biletu normalnego za przejazd obowiązujący w taryfie 1.

6. Ustala się maksymalne opłaty za przejazd, przyjmowane przez kierowców w autobusie:

 1. taryfa 1 – 5 zł,
 2. taryfy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 8 zł.

7. Przy opłatach uiszczanych w autobusie nie stosuje się opłat ulgowych.

8. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazo-wego normalnego, stosowanego przez Organizatora, w następujący sposób:

 1. przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub innego potwierdzenia dokonania opłaty za przejazd − jako 50-krotność tej ceny,
 2. przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu − jako 40-krotność tej ceny,
 3. za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środ-ka transportu:
  1. rzeczy lub zwierząt, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty bez odpowiedniego dokumentu przewozu lub innego potwierdzenia dokonania opłaty za przewóz – jako 20-krotność tej ceny,
  2. rzeczy wyłączonych z przewozu, albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków – jako 20-krotność tej ceny,
 4. za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnio-nej przyczyny – jako 150-krotność tej ceny.

9. Ustala się opłatę manipulacyjną, z uwzględnieniem ponoszonych przez przewoźnika kosztów czynności związanych ze zwrotem, albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% opłaty ustalonej w sposób określony w ust. 8.

10. Dopuszcza się obniżenie opłaty dodatkowej o 30% w przypadku natychmiastowego jej uiszczenia lub wpłacenia jej w terminie wskazanym na wezwaniu.

§ 2

Przepisy taryfowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego. Opłaty jednorazowe

1. Pasażerowie regulujący opłaty za przejazd biletami jednorazowymi obowiązani są je kasować lub kupować je u kierowcy i kasować bezzwłocznie po wejściu do pojazdu.

2. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu za przejazd.

3. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie.

4. Bilety dobowe na okaziciela przeznaczone są do jednorazowego kasowania i zachowują swoją ważność, od momentu skasowania w kasowniku, przez okres 24 godzin na wszystkich liniach, z wyjąt-kiem indywidualnych.

5. Przy nabywaniu biletu ulgowego i podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest, bez wezwa-nia, okazać, a na żądanie wręczyć, dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

§ 3

Bilety okresowe

1. Bilety okresowe 15 i 30-dniowe na okaziciela są ważne w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Do przejazdu liniami nocnymi (z wyjątkiem linii obsługiwanych przez przewoźników indywidu-alnych) uprawniają wyłącznie bilety sieciowe na wszystkie linie (zwykłe, pospieszne i nocne). Bilety na jedną linię zwykłą lub pospieszną oraz bilety sieciowe na linie zwykłe nie uprawniają do przejazdu liniami nocnymi. Bilety okresowe 15 i 30-dniowe imienne są ważne w dni powszednie i soboty.

2. Bilet okresowy imienne 15 i 30-dniowe nieposiadający danych personalnych, aktualnej fotografii oraz znaczka kontrolnego o stosownym nominale lub znaczek bez wpisanego numeru biletu imiennego, nie uprawnia do przejazdu.

3. Bilet okresowy 15 i 30-dniowy na linie zwykłe uprawnia do przejazdu liniami pospiesznymi pod warunkiem dodatkowego skasowania biletu jednorazowego na zamierzony czas przejazdu według taryfy linii zwykłych.

4. Przy zmianie formy przejazdu w trakcie korzystania z biletu miesięcznego lub trzymiesięcznego, np. z sieciowego na jednoliniowy lub odwrotnie – z jednoliniowego na sieciowy, pasażer zobowiązany jest dokonać stosownej zmiany blankietu biletu.

5. Wystawienie imiennego biletu okresowego 15 i 30-dniowego następuje w oparciu o dokument tożsamości lub oświadczenie pasażera.

6. Przy nabywaniu biletu ulgowego i podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest, bez wezwa-nia, okazać, a na żądanie wręczyć dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

7. Pasażer zobowiązany jest do wpisania numeru legitymacji na znaczku kontrolnym lub ma prawo żądać od kasjera wpisania numeru karty klienta na zakupionym znaczku kontrolnym.

§ 4

Bilety bagażowe

1. Przy przewozie płatnego bagażu i zwierząt opłata równa jest normalnej opłacie osobowej obowiązującej w taryfie 1 (nie stosuje się żadnych ulg i zwolnień z opłaty).

2. Pasażerowie systematycznie przewożący płatne bagaże i zwierzęta, np. duże psy, mogą dokonać dopłaty do biletu miesięcznego (dodatkowy znaczek kontrolny według cennika opłat) równej opłacie za bilet 30-dniowy imienny dla osób pracujących (znaczek imienny).

§ 5

Opłaty dodatkowe

1. Pasażer nieposiadający ważnego biletu za przejazd lub dokumentu uprawniającego do prze-jazdu bezpłatnego lub ulgowego ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewozowej.

2. Jazda bez ważnego biletu jest wykroczeniem taryfowym podlegającym opłacie dodatkowej i obejmuje:

 1. brak podczas kontroli biletu jednorazowego, dobowego, okresowego 15 i 30-dniowego,
 2. legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem,
 3. legitymowanie się biletem skasowanym po zakończonej kontroli,
 4. zaniżenie opłaty za przejazd w stosunku do obowiązującej taryfy,
 5. legitymowanie się biletem wydanym przez innego przewoźnika,
 6. legitymowanie się biletem zniszczonym, co uniemożliwia jego identyfikację,
 7. legitymowanie się kartą klienta bez zdjęcia, aktualnego znaczka o stosownym nominale lub ze znacz-kiem bez wpisanego numeru biletu, bez wpisanej daty, od której bilet jest ważny,
 8. legitymowanie się biletem czasowym po przekroczeniu ustalonego czasu ważności biletu liczonego od momentu skasowania,
 9. legitymowanie się biletem okresowym poza trasą, do przejazdu której uprawnia.

3. Podróżny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w § 1 ust. 8.

§ 6

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upoważnione są następujące osoby legitymujące się dokumentami:

 1. dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 2. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty oraz ich opiekunowie (osoba, która ukończyła 13 lat) – legitymujące się legitymacją wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze MENiS-II/182/2 lub MENiS-II/181/2, a opiekun zaświadczeniem MI-1.2002 wydanym przez placówkę prowadzącą zajęcia,
 3. osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości,
 4. osoby niewidome i ich opiekunowie (osoba, która ukończyła 13 lat wskazana w czasie przejazdu przez osobę niewidomą) lub pies przewodnik – legitymujące się legitymacją osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z wpisaną przyczyną niepełnospraw-ności 04-O wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
 5. osoby niepełnosprawne zaliczane do I grupy inwalidztwa, znacznego stopnia niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolne do samodzielnej egzystencji – legitymujące się jednym z niżej wymienionych dokumentów:
  1. legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Nie-pełnosprawności i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość,
  2. orzeczeniem Okręgowej Komisji do Spraw Zatrudnienia wraz z dokumentem tożsamości,
  3. orzeczeniem (lub legitymacją) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem tożsamości,
 6. 6) umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze zasadniczej służby wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej,

2. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych, okresowych biletów ulgowych na okaziciela i okresowych imiennych biletów ulgowych uprawnione są osoby legitymujące się następującymi doku-mentami:

 1. studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjal-nych, ponadgimnazjalnych średnich i policealnych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie waż-nej legitymacji studenckiej lub szkolnej,
 2. dzieci od lat 4 do czasu podjęcia nauki w szkole – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 3. emeryci i renciści – na podstawie dowodu osobistego i ważnej legitymacji ZUS lub dowodu osobi-stego i aktualnej decyzji przyznającej świadczenie.

§ 7

Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu ręcznego po-azdami lokalnego transportu zbiorowego
Postanowienia ogólne

1. Przepisy porządkowe określają warunki przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalne-go transportu zbiorowego na terenie Bielawy oraz innych gmin objętych lokalnym transportem zbioro-wym organizowanym przez Gminę Bielawa, zwaną w dalszej części uchwały Organizatorem.

2. Przewozy zbiorowe świadczone są autobusami zwanymi w dalszej części przepisów porządko-wych pojazdami.

3. Pod pojęciem jednostki transportu rozumieć należy zakłady i przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozowe zlecone przez Organizatora.

4. Pod pojęciem przewozy zbiorowe rozumie się przewóz osób i bagażu ręcznego realizowany przez jednostki transportu na podstawie umów zawartych z Organizatorem.

5. Postanowienia regulaminu nie mają zastosowania do usług zbiorowego transportu świadczonych przez przewoźników innych niż jednostki transportu wymienione w ust. 3, mimo wykonywania tych usług na obszarze obsługiwanym przez Gminę Bielawa jako Organizatora, z wykorzystaniem przystan-ków Organizatora.

6. Przewozy odbywają się liniami zwykłymi i okazjonalnymi. W zależności od rodzaju linii obowiązu-je następujące oznakowanie:

 1. linie zwykłe – liczbami od 1 do 199 i literami,
 2. linie specjalne – literami lub liczbami i literami.

7. Pasażerowie korzystający z przewozu pojazdami oraz prowadzący pojazdy, pracownicy Organiza-tora i firmy kontroli biletów zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszych przepisów po-rządkowych.

8. Prowadzący pojazdy, pracownicy Organizatora i kontrolerzy biletowi zobowiązani są do udziela-nia, na żądanie pasażerów, informacji w zakresie funkcjonowania komunikacji, a zwłaszcza połączeń ko-munikacyjnych, tras przejazdów, kierunku jazdy itp.

9. Pasażer zobowiązany jest dostosować się do zaleceń i wskazówek pracowników Organizatora, firm kontrolerskich i prowadzących pojazdy.

10. Uwagi i wskazówki służb, o których mowa w ust. 9, powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.

11. Pasażer odpowiada wobec jednostki transportu za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub za-nieczyszczenia pojazdu z jego winy.

12. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu lub zmian kierunku jazdy spowodowane siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, poleceniami bieżącymi funkcjonariuszy Policji lub innych organów uprawnionych do kierowania ruchem oraz za szkody powsta-łe z wyłącznej winy pasażera lub osób trzecich.

13. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, bilet czasowy pasażera uprawnia do prze-jazdu następnym pojazdem danej linii lub innej linii przebiegającej tą samą, bądź zbliżoną trasą, względ-nie pojazdem linii zastępczej. Bilet odzyskuje wówczas cały limit czasu, pod warunkiem ponownego ska-sowania w ciągu pół godziny od wystąpienia awarii.

14. Za szkody, których doznał pasażer podczas przewozu, odpowiedzialność ponosi jednostka trans-portu na podstawie odrębnych przepisów. Wystąpienie szkody pasażer winien zgłosić prowadzącemu pojazd. Roszczenia odszkodowawcze, z opisem okoliczności powstania szkody, należy składać w siedzi-bie jednostki, w której pasażer doznał uszczerbku.

§ 8

Przewóz osób

1. Jednostki transportu zobowiązane są umieścić pełną informację dla pasażerów, tj. wyposażyć wszystkie pojazdy w zestaw tablic informacyjnych o linii, na której pojazd pracuje:

 1. przód pojazdu: numer linii oraz punkt docelowy lub przystanki krańcowe,
 2. bok pojazdu: numer linii oraz przystanki krańcowe,
 3. tył pojazdu: numer linii.

2. Jednostki transportu zobowiązane są do umieszczenia na wszystkich pojazdach:

 1. skrótu nazwy i logo firmy,
 2. numer taborowy,
 3. innych napisów i znaków informacyjnych oraz ostrzegawczych ustalonych przez Organizatora i pro-ducenta pojazdu.

3. Należy umieścić, wewnątrz wszystkich pojazdów, informację zawierającą:

 1. nazwę i adres jednostki transportowej będącej właścicielem pojazdu,
 2. aktualną taryfę przewozową i wysokość opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu,
 3. obowiązujące przepisy taryfowe,
 4. uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
 5. międzyprzystankowe czasy przejazdów danej linii,
 6. regulamin przewozu,
 7. terminy i miejsca przyjmowania skarg i wniosków przez Organizatora i przewoźników,
 8. schemat sieci komunikacyjnej,
 9. informację o sprzedaży biletów.

4. Pasażerowie winni zapoznać się z informacjami wymienionymi w ust. 3 pkt 2, 3, 4, 6 oraz stoso-wać się do ich postanowień.

§ 9

1. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez:

 1. skasowanie niezwłocznie, po wejściu do pojazdu, biletu jednorazowego zgodnego z aktualnie obo-wiązującą taryfą lub biletu zakupionego u kierowcy,
 2. wykupienie w przedsprzedaży odpowiedniego biletu okresowego i zajęcie miejsca w pojeździe,
 3. zajęcie miejsca w pojeździe, w przypadku pasażerów zwolnionych z opłat na podstawie odrębnych przepisów lub zakup biletu u kierowcy.

2. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzy-maniu pojazdu.

3. Pasażerowie zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” winni odpowiednio wcześniej uprzedzić o tym prowadzącego pojazd, wciskając przycisk sygnalizacyjny, a osoby zamierzają-ce wsiąść na takim przystanku, dać znak poprzez wyraźne podniesienie ręki.

4. Pasażerowie stojący w pojeździe powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

5. Wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu jest dozwolone na przystankach końcowych dopiero po za-kończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W czasie zmiany kierunku jazdy (na pętlach) niedozwolone jest przebywanie pasażerów w pojeździe.

6. Obsługa pojazdu, po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 5, obowiązana jest nie-zwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekują-cym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

§ 10

1. Jednostki transportu wyznaczają w pojazdach specjalnie oznakowane miejsca dla:

 1. inwalidów,
 2. osób z dzieckiem na ręku.

2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone, określone w ust. 1, zobowiązany jest zwolnić je dla osób uprawnionych.

3. Pasażer zobowiązany jest, po wejściu do pojazdu, bezzwłocznie skasować bilet lub kupić go u kie-rowcy i skasować.

4. Bilety można nabywać u prowadzącego pojazd w dni robocze i soboty od godz.18:00 do 6:00, a w dni świąteczne – przez całą dobę. Na trasach, na których nie ma biletów w przedsprzedaży, bilety jednorazowe sprzedaje kierowca. Zakup biletu powinien nastąpić na przystanku, na którym pasażer wsiada. Opłata winna być wniesiona odliczoną kwotą lub nominałem pieniężnym nieznacznie odbiegają-cym od ceny biletu.

5. W komunikacji nocnej, jak i na przystankach, na których wsiadają pasażerowie zamierzający ku-pować bilety u kierowcy, pasażerowie zobowiązani są wsiadać do pojazdu pierwszymi drzwiami i bez wezwania okazać bilet (okresowy lub jednorazowy przeznaczony do skasowania) prowadzącemu pojazd lub dokonać zakupu biletu.

6. W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń kasujących, pasażer zobowiązany jest powiadomić o tym prowadzącego pojazd, który dokona skasowania biletu.

7. Bilet zniszczony, na którym nie można odczytać potwierdzenia skasowania go, jest nieważny.

8. Brak karty klienta do biletu imiennego jest traktowane jak brak uprawnień do przejazdu na ten bilet.

9. Prowadzący pojazd może odmówić przewozu, a w przypadku jego rozpoczęcia usunąć z pojazdu osoby:

 1. nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu,
 2. które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów.

10. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojazdach, a także uciążliwy lub zacho-wujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań obsługi pojaz-du, pracowników Organizatora lub kontrolerów biletowych, obowiązany jest opuścić pojazd na ich żąda-nie, na najbliższym przystanku.

11. Osoby odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być usunięte z pojazdu, chyba,że naruszyłoby to zasady współżycia społecznego.

12. W przypadku odmowy opuszczenia pojazdu − prowadzący pojazd, służba nadzoru ruchu lub kon-trolerzy biletowi mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej. W szczególnie uzasadnio-nych przypadkach, związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa pasażerów lub obsługi, prowadzący po-jazd może, w celu uzyskania pomocy, zjechać z trasy przejazdu do najbliższej jednostki Policji lub Straży Miejskiej.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 i 10, pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletu, a w przypadku opisanym w ust.11 pasażer może być obciążony opłatą dodatkową przewidziana w taryfie za nieuzasadnioną zmianę trasy pojazdu lub jego zatrzymanie.

§ 11

W pojazdach zabrania się:

 1. wsiadania do pojazdu i wysiadania po sygnale do odjazdu,
 2. otwierania drzwi podczas jazdy,
 3. wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy,
 4. siadania na stopniach i barierkach pojazdu,
 5. nieuzasadnionego używania sygnału do odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
 6. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
 7. palenia tytoniu (dotyczy także obsługi pojazdu) oraz spożywania alkoholu,
 8. spożywania artykułów żywnościowych mogących pobrudzić odzież współpasażerów lub zanieczy-ścić wnętrze pojazdu, np. lody, hot-dogi, hamburgery itp.,
 9. gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
 10. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub na postoju,
 11. nieuzasadnionego użycia hamulca bezpieczeństwa,
 12. wchodzenia do pojazdu i przebywania w nim w łyżworolkach lub wrotkach,
 13. żebrania,
 14. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
 15. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 12

Przewóz bagażu ręcznego

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności prowadzącemu pojazd, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.

2. Przewóz psów pod opieką pasażera dozwolony jest pod warunkiem, że:

 1. pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec,
 2. pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa.

3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. Nadzór na przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

5. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

§ 13

1. Opłacie bagażowej, według obowiązującej taryfy, podlegają:

 1. bagaż przekraczający wymiary 60 x 40 x 20 cm – decyduje suma wymiarów: długość, szerokość i wy-sokość przekraczająca 120 cm,
 2. narty, plecaki ze stelażem, listy, dywany itp.
 3. psy przewożone zgodnie z warunkami określonymi w § 12 ust. 2.

2. Opłacie za przewóz nie podlegają:

 1. przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nieprzekraczające sumy wymiarów (długość, szerokość i wyso-kość) 120 cm,
 2. małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach,
 3. wózki inwalidzkie,
 4. wózki dziecięce, w których przewożone są dzieci do lat 4 – ograniczenie wieku lat nie dotyczy przy-padku gdy w zwykłym wózku dziecięcym przewożone jest dziecko starsze niepełnosprawne, nieporu-szające się samodzielnie wózkiem inwalidzkim,
 5. instrumenty muzyczne, sztalugi, rulony, teczki ochronne itp. pomoce szkolne przewożone przez uczniów i studentów szkół artystycznych lub technicznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub stu-denckiej określającej profil szkoły.

3. Opłacie podlega każda sztuka bagażu i zwierząt oddzielnie i nie są stosowane żadne ulgi i zwol-nienia z opłat.

§ 14

1. Zabrania się przewozić w pojazdach:

 1. przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała czy odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd, np. ostre narzędzia, tafle szklane, otwarte naczynia ze smarami, farbami, telewizory itp.,
 2. przedmioty cuchnące, zapalne, łatwopalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne mate-riały niebezpieczne,
 3. przedmioty wywołujące uczucie odrazy,
 4. psów bez kagańca, nietrzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia,
 5. innych niebezpiecznych zwierząt,
 6. broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu funkcjonariuszy uprawnionych do jej przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

2. W przypadku stwierdzenia, że pasażer przewozi rzeczy wyłączone z przewozu, wymienione w ust. 1 – prowadzący pojazd, pracownicy Organizatora i kontrolerzy biletowi upoważnieni są do we-zwania takiego pasażera do opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

3. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania wymienionego w ust. 2.

4. W przypadku gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu, prowadzący pojazd, pracownicy Organi-zatora lub kontrolerzy biletowi mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

5. W przypadku określonym w ust. 2, pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletu.

§ 15

Kontrola biletów

1. Do kontroli biletów uprawnieni są kontrolerzy biletowi posiadający identyfikator ze zdjęciem, zawierający numer służbowy, nadruk „Gmina Bielawa”, termin ważności oraz podpis i pieczęć wystawia-jącego dokument.

2. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet lub inne potwierdzenie dokonania opłaty za prze-jazd, przez cały czas przejazdu i zachować go do kontroli.

3. Pasażer zobowiązany jest, na wezwanie kontrolera, okazać bilet lub inne potwierdzenie dokonania opłaty za przejazd, a w przypadku przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, bez wezwania wręczyć doku-ment, z którego uprawnienia te wynikają.

4. Ważnymi i uprawniającymi do przejazdu dokumentami przewozowymi są bilety z nadrukiem „ZKM Bielawa”, bilety zakupione z kas fiskalnych zamontowanych w autobusach jeżdżących na zlecenie Organizatora, automatów biletowych Organizatora oraz opłaty za przejazd dokonane telefonem komór-kowym lub za pomocą innego urządzenia.

5. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu lub oddzielnego potwierdzenia uisz-czenia opłaty (dopuszczalne jest kasowanie kilku biletów o łącznym nominale zgodnym z aktualną taryfą).

6. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu, potwierdzenia dokonania opłaty za przejazd lub do-kumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego, kontroler pobiera opłatę dodatkową i przewozową, wystawiając stosowne pokwitowanie.

7. Pasażer nieposiadający biletu uprawniającego do przejazdu, opłaty za przejazd i niewnoszący opłaty dodatkowej osobie kontrolującej zobowiązany jest do okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, celem spisania danych do wystawienia opłaty dodatkowej i dochodzenia należności z tego tytułu.

8. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości lub braku możliwości jego okazania, kon-troler biletowy uprawniony jest do wezwania pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. W przypadku wstrzymania ruchu lub zmiany trasy pojazdu z winy pasażera, obciążony jest on opłatą przewidzianą w taryfie.

9. Opłata dodatkowa zostanie anulowana lub pasażer otrzyma zwrot zapłaconej kontrolerowi tej opłaty, o ile udowodni, że posiada ważny na czas kontroli imienny bilet okresowy, względnie doku-ment uprawniający do ulgi lub przejazdów bezpłatnych.

10. Udowodnienie uprawnienia do przejazdu może nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 3 dni ro-boczych do daty zdarzenia w siedzibie podmiotu dokonującego kontroli na zlecenie Organizatora.

11. Bilety ze znaczkami zakupionymi po kontroli nie stanowią podstawy anulowania opłaty dodat-kowej.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej przyjmuje Organizator we wtorki i piątki, w godzinach 10:00 do 14:00, ul. Piastowska 1, pokój nr 1 w Bielawie.

2. Jednostki transportu oraz podmiot zatrudniający osoby dokonujące kontroli biletów na zlecenie Organizatora przyjmują skargi i wnioski w terminach i miejscach podanych w pojazdach.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami porządkowymi, stosuje się przepisy Ustawy z dnia 15 listopada 1984r.– prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

§ 17

Upoważnia się Burmistrza Miasta do ustalania opłat niższych niż maksymalne, określonych w uchwale.

§ 18

1. Dopuszcza się umorzenie należności z tytułu niezapłaconej opłaty dodatkowej oraz odsetek od tej opłaty wg poniższych zasad:

 1. umorzeniu w całości podlegają opłaty dodatkowe w przypadkach, w których nie można ustalić danych adresowych osób zobowiązanych do ich uiszczenia lub osoby te zmarły,
 2. umorzeniu w całości podlegają opłaty dodatkowe w przypadku, gdy osoby zobowiązane do ich poniesienia przedstawią w siedzibie podmiotu dokonującego kontroli na zlecenie Organizatora, w ciągu 3 dni od ich wystawienia:
  1. ważny znaczek do biletu imiennego,
  2. ważną kartę klienta,
  3. ważne dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
 3. dopuszcza się umorzenie w granicach 100% opłaty dodatkowej i opłaty przewozowej w przypad-kach uzasadnionych trudną sytuacją materialną osoby zobowiązanej do jej uiszczenia, jak i w przypad-kach uzasadnionych względami społecznymi,
 4. za trudną sytuację materialną uważa się taką, przy której dochód przypadający na jedna osobę w rodzinie nie przekracza 70% kwoty brutto uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego, obowiązu-jącej w dniu nałożenia opłaty dodatkowej,
 5. umarzanie następuje na wniosek osoby, na którą nałożono obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej,
 6. do wniosku o umorzenie określonym w pkt 4, w części dotyczącej trudnej sytuacji materialnej, na-leży dołączyć następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie o wynagrodzeniu i innych dochodach osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty dodat-kowej oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. inne dokumenty określające posiadane dochody, w przypadku braku zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6a.
 7. umorzenia można dokonać jednej osobie tylko raz w przeciągu okresu 2 lat, licząc za początek te-go okresu moment wystawienia pierwszego wezwania do opłaty dodatkowej.

  2. O umorzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, decyduje każdorazowo Burmistrz lub upoważnione przez niego osoby.

  § 19

  Traci moc uchwała nr XX/147/04 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzy-staniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego, z późniejszymi zmianami.

  § 20

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

  § 21

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Przewodniczący Rady Miejskiej